سوالات تستي آزمون پيشرفت تحصيلي پايه دوم  http://persiandrive.com/18446                                 فعاليت نوروزي پيشنهادي پايه دوم ابتدائيhttp://persiandrive.com/864962تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 21:52 | نویسنده : |

                            دانش آموز خوب                                

     سلام بچـّه ها خوبید؟  من هم مثل شما دانش آموزم و امیدوارم مطالب زیر را خوب بخوانید و مثل من باشید خوب؟

    من در خانه همیشه به پدر و مادرم و خواهر و برادرم احترام می گذارم . در خیابان ها و کوچه ها از ریختن آشغال

    و آب دهان و ... خودداری می کنم . در اتوبوس و دیگر وسایل نقــلیّه ی عمومی ، جای خود را به بزرگتر ها می دهم

    و هیچ وقت دوستان خود و بزرگتر ها را مسخره نمی کنم . در موقع غذا خوردن بسم الّله گفته و کم حرف می زنم و

    نمی خندم و نیز به صورت دیگران نگاه نمی کنم . و هر هفته به نظافت و پاکیزگی خودم می رسم .

بچه ها قول می دهید مثل من باشید؟          

                         بای بای مواظب خودتان باشید.تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 22:21 | نویسنده : |
جدول آماده 1تا 100  http://persiandrive.com/85471

جدول آماده 10 تا 10 تا http://persiandrive.com/215493

نمونه برگ املاء فارسيhttp://persiandrive.com/826523      

آزمون ورودي پايه دوم ابتدايي

http://persiandrive.com/99132تاريخ : یکشنبه چهاردهم مهر 1392 | 21:22 | نویسنده : |
تاريخ : دوشنبه هجدهم شهریور 1392 | 18:23 | نویسنده : |
  همکاران محترم توجه داشته باشند نمونه ي زمانبنديوچک ليست  دروس ،در قسمت چپ صفحه ي اصلي و بلاگ

در قسمت آرشيو مطالب و( خود آرشيو) گزينه هاي انتهايي موجود ميباشد.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | 14:38 | نویسنده : |
           نام و نام خانوادگي .........................دبستان ..............................    فارسي کار پاياني  پايه دوم     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-جاهاي خالي را با کلمات مناسب کامل کن؟

پرنده ها در...................... زندگي مي کنند .( لانه - خانه- هتل )

سعيد با مدادش .................. ( راه مي رود - بازي مي کند - مي نويسد)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-هريک از صداهاي زير مربوط به چيست؟

قدقد .....................   جيک جيک ............................. قور قور.........................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-مخالف اين کلمات را بنويس؟

خنده ............................   کوچک .............................  تاريک ..........................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-با اين کلمات جمله بساز؟

طلايي..................................................................................................

شير ...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- دسته بندي کن؟       (  زرد- گل - زنگ مدرسه - سفيد -عطر- بوق -)

 شنيدني     بوييدنيرنگ


  =============================================================

6-با افزودن يک حرف کلمه ي با معني بساز؟

ک........ک  ..........................

ب.........ار   .........................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-به جاي کلمه ي داخل کمانک کلمه ي هم معناي آن را قرار بده؟

مردم ما پيش از نوروز خانه هارا ( پاکيزه ) مي کنند..........................................................................

اگر مادرم خوابيده باشد ( آهسته) راه مي روم...............................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-کلمات زير را با ( ان) جمع ببند؟

گرسنه..........................    ستاره.................................. گوسفند ............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-مرتّب کن؟

مي تابيد -صبحگاهي -آفتاب - قشنگ .............................................................

است - مرد- پدر بزرگ - مهرباني ...................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- مانند نمونه کامل کن؟                       ( من کتاب مي خوانم)

تو کتاب ....................                            ما کتاب ...................           آن ها کتاب ..................... 

او کتاب ..................                              شما کتاب ...............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-فرض کن با هواپيما سفر مي کني منظره هايي را که از آن بالا ميبيني چهار مورد آن را بنويس؟

..........................              ...........................        ............................      ..........................


                                                  موفق و پيروز باشيد.
تاريخ : جمعه دهم خرداد 1392 | 11:46 | نویسنده : |
توجه . سوالات فارسي کار پاياني و همچنين رياضي پاياني در قسمت دانلود موجود مي باشد.

تاريخ : دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 | 16:26 | نویسنده : |
نام و نام خانوادگي...................دبستان ...........................فارسي کار پايه دوم          ويژه فروردين ماه

==============================================================

1- مخالف هر کلمه را بنويس؟       کم....................       روز........................ شاد.......................

==============================================================

2- به اول و آخر کلمه هاي زير يک کلمه اي ديگر اضافه کن و کلمه اي جديد بنويس؟

..................کار              کلمه ي جديد...............

سنگ..............               کلمه ي جديد..............

==============================================================

3- به جاي کلمه ي داخل کمانک کلمه ي هم معناي آن را قرار بده؟

نوروز آغاز فصل ( سرسبزي) باغ و دشت است............................................................................

يکي از رسم هاي ( زيباي) نوروز ديد و بازديد است.......................................................................

==============================================================

4-مرتّب کن؟ رنگ- است- سفيد- پرچم- و -دوستي- نشانه ي- صلح

...............................................................................................

==============================================================

5-با هرکلمه يک جمله بساز؟ 

هرسال...............................................................................................


پرچم..................................................................................................       

==============================================================

6-کامل کن؟   به لباسي که از جنس پشم باشد .......................... مي گويند.

                  خراساني يعني کسي که اهل ............................ ....است.

==============================================================

7-با هرکلمه دو جمله ي با معني متفاوت بنويس؟ 

سير...........................................................................................

سير..........................................................................................

==============================================================

8-کلمه هاي زير را با ( ان) جمع ببند؟

ستاره.....................               بنده............................ گرسنه.........................درخت....................

==============================================================

9-در محل زندگي شما مراسم نوروز چگونه برگزار مي شود در دوخط بنويس؟

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


                                                     موفق و پيروز باشيد.

توجه: نمونه سوال رياضي فروردين ماه در زير صفحه ودر قسمت آپلود شده ها موجود ميباشد.تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 | 23:13 | نویسنده : |

نام و نام خانوادگي............................ دبستان ............................فارسي کار پايه دوم    ويژه اسفند ماه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-هر گروه از حرف هاي در هم ريخته را به يک کلمه تبديل کن وشهر مربوطه را بنويس؟

                              ر ش ي ز ا ------------------------                   ر ک م ن ا ---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-جاهاي خالي را پر کن؟             به محل زيارت ..................... مي گويند.به محل آزمايش .................

                                            مي گويند.                   من هر سال به مسافرت ..................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- مرتّب کن؟     است - داستان هاي - همه ي-شاهنامه -به - شعر

                     ....................................................................

                    دقّت - هنر مند- بايد - کند- نگاه - همه - چيز- به - با

                   ......................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- هم معني اين کلمات را بنويس؟        تلاش---------------- مثل-------------------مريض------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- مخالف اين کلمات را بنويس؟  برد-------------------- زياد------------------مي رود-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- دو کلمه بنويس که بي نقطه باشند؟           ...............................     ...............................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-هر کلمه تو را به ياد چه کلمه هايي مي اندازد دو مورد را بنويس؟


     مشهد.....................       ..........................     هنر ......................      ..........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- جمله بساز؟    داستان ....................................................................................................

                        ايران     ....................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- چرا کشور ايران را دوست داري در دو جمله بنويس؟

                    ..........................................................................................

                   .......................................................................................... 


                                                                                               موفق باشيد.

توجه: نمونه سوال رياضي اسفند ماه در قسمت پايين و قسمت دانلود ، موجود ميباشد.تاريخ : سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 | 21:8 | نویسنده : |

نام و نام خانوادگي...................دبستان ...................فارسي کاردوم     ويژه بهمن

===================================================================

  1-هروسيله مربوط به کدام شغل است؟                                                                                  خودکار- ارّه- سوزن- کاغذ- تخته- پارچه
                                     

             نويسندگي

               نجّاري

               خيّاطي

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************

2- مرتّب کنيد؟       است- مرد- پدر بزرگ- مهرباني...............................................

   باشد- هنرمند- فرزندم- دارم- دوست- من- يک..................................................

        

=============================================================

3--به اول و آخر کلمه هاي زير يک کلمه ي ديگر اضافه کن و کلمه اي جديد بنويس؟      

.......................کش ------------------------         مداد.................. ----------------

==========================================================

4- کامل کن؟  من کتاب مي خوانم                تو کتاب .................. او کتاب .........

                   ما کتاب ..........                 شما کتاب ...............  آن ها کتاب .......

==================================================================-

5- جمله بسازيد؟            دوست....................................................................

                                   تشّکر......................................................................

=================================================================- 6-هم معني اين کلمات را بنويس؟    غمگين....................نيرومند...............شاد..............

==================================================================

7- مخالف اين کلمات را بنويس؟   بالا..............مي ريخت ............... بي ادب .............

==================================================================

8- بنويس اگر عکّاس بودي از چه چيزهايي عکس مي گرفتي ( سه نمونه بنويس)

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

                                                     موفق و پيروز باشيد.

            نتيجه ارزشيابي شما       خيلي خوب        خوب        قابل قبول       نياز به تلاشتاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 21:38 | نویسنده : |
  • وی عشق
  • جدی
  • قالب بلاگ اسکای